+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

TOP 10 επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια στη Ρωσία

εγγραφή, κάλυμμα, μονόκλινο, φόρεμα, ομάδα, Λένινγκραντ, καλώδια

Η βασική διαφορά μεταξύ διαφήμισης και ενημέρωσης μηνύματα τάσσεται υπέρ της εφαρμογής των βασικών λειτουργιών μάρκετινγκ:

 • ευαισθητοποίηση του προωθούμενου ιστοσελίδα;
 • για να προσελκύσουν την προσοχή στην ομάδα στόχο του (το κοινό-στόχος);
 • εξοικειωμένοι με τα χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά;
 • Για να υποστηρίξει την αναγκαιότητα της εξαγοράς της.

ήτοι, με άλλα λόγια, ο κύριος σκοπός της διαφήμισης είναι απολύτως σαφές - η αύξηση της ζήτησης για το προωθούμενο προϊόν ή την υπηρεσία, και, κατά συνέπεια,, αύξηση των κερδών.

Для создания по-настоящему эффективной и приносящей желаемые результаты рекламной кампании используется опыт множества других областей знаний.

Грамотно продуманная и реализованная бизнес реклама помогает добиться стабильной и скорой реализации продукта. Однако для того, чтобы достичь этой цели не достаточно проводить периодические, не имеющие между собой связи, рекламные акции, тут важно правильно разработать и спланировать стратегию организацию и проведения рекламной кампании.

Α2

Основные принципы

διαφημιστική καμπάνια – ряд маркетинговых мероприятий, объединенных единой/несколькими целями, которые охватывают конкретный временной период и распланированы во временном промежутке таким образом, чтобы одно мероприятие дополнялось другим.

Грамотное планирование РК осуществляется в определенной последовательности:

 • определение «своего» потребителя;
 • четкая формулировка цели РК и ее главной идеи;
 • выбор носителей, где будут размещены рекламные сообщения;
 • определение оптимальных сроков проведения маркетинговых мероприятий относительно друг друга по времени;
 • подсчет необходимых финансовых вложений на организацию РК;
 • составление и описание детального плана проведения рекламной кампании;
 • разработка каждого из входящих в нее элементов, και εάν είναι απαραίτητο,, их уточнение, коррекция, внесение изменений;
 • проведение опросов, анкетирования либо тестирования для определения вероятной эффективности будущей рекламной кампании;
 • организация ее работы;
 • подведение итогов.

960x360-5

κοινά λάθη

При планировании и организации рекламной кампании, следует стараться избегать чаще всего встречающихся ошибок, которые самым губительным образом отображаются на ее конечных результатах.

Речь идет о сообщениях рекламного характера такого рода, в которых отсутствует постоянный образ продвигаемого объекта. В отличие от западных рекламодателей, для российских, характерно, когда компания не придерживается четкой линии в проводимой маркетинговой политике. Это грубая ошибка, поскольку в долгосрочной перспективе гораздо более выгодно поддерживать единый образ, нежели каждый месяц сочинять нечто новое.

Не стоит излишне увлекаться идеей рекламы, поскольку она способна заслонить саму суть бренда, а также подачу продвигаемого объекта в транслируемом рекламном сообщении. Подобные ошибочные решения способны нанести непоправимый урон продвигаемому объекту, опорочить его в глазах потенциальных потребителей, и свести на нет все приложенные усилия.

ήτοι, какой бы креативной не была идея, но если она не отражает основной сути продвигаемого бренда, ожидаемого результата и отдачи добиться не удастся. Такая реклама вполне может привлечь к себе внимание аудитории и даже хорошо запомниться, однако совершенно не способствует запоминанию самого бренда и, в конечном счете, достижению ключевой цели – αύξηση των πωλήσεων.

В то же время не стоит делать поспешные выводы об успешности проведенной рекламной кампании. Ведь даже временный спад числа продаж не всегда свидетельствует о неудачной рекламе, поскольку подобная ситуация может случиться по ряду совершенно других причин.

2012-PN-bilboard

Рекламе совершенно не обязательно следует быть приятной и всем нравиться, ведь хорошо известны примеры «неправильной» и даже раздражающей рекламы, которая тем не менее на все 100% справилась с поставленной перед ней производителем задачей.

«Ингредиенты» грамотно спланированной РК

 1. Масштабность аудитории.

Повышение численности населения, которое будет заинтересовано в продвигаемом объекте, – один из самых важных элементов и ключевых целей проведения РК.

 1. Привлекательность и контраст.

Очень важно суметь найти и внедрить гармоничный баланс ярких цветов и образов, который бы смог обратить на себя внимания целевой аудитории и вместе с тем, не вызвать у нее радикального настроения.

 1. Четкая необходимость.

Потребителю необходимо ясно сообщить о пользе, θα λάβει, остановив выбор на продвигаемом рекламой объекте.

 1. Приятные ассоциации.

При создании рекламного хода необходимо суметь спрогнозировать, какое первое впечатление, и какие ассоциации вызовет продвигаемый продукт или услуга. Их важность сложно переоценить.

 1. Быстрая запоминаемость.

Такая характеристика рекламы, как запоминаемость, – «палка о двух концах». Μετά από όλα,, люди хорошо запоминают не только понравившуюся им рекламу, но и провальные проекты точно также откладываются в их памяти.

Δημιουργική Εικονογράφησης για το φυλλάδιο AirNOVA τον καθαρισμό του αέρα

Εν κατακλείδι

При условии соблюдения сбалансированности перечисленных выше «ингредиентов» рекламная компания обязательно будет хорошо воспринята целевой аудиторией! Планирование стратегии проведения рекламной кампании позволяет избежать массы ошибок и создать такую рекламу, которая будет максимально точно нацелена на «своего» потребителя.

Учитывающая все основные моменты рекламная кампания позволит фирме эффективно справиться с вопросами сбыта и более успешно соперничать с конкурентными компаниями.

Το κόστος του σχεδίου διάταξης, έννοια, σκίτσο στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα. Η δημιουργία ενός έργου στην Αγία Πετρούπολη.

τιμή: από 20 000p. ώρα: από 5 ημέρες

Τα παραδείγματα της δουλειάς μας: εταιρική ταυτότητα | επωνυμίας | διαφημιστική καμπάνια