Санкт-Петербург социјална реклама 2013 "Превенција напуштања деце, подстицај за старатељство и усвајање "

социјална реклама 2013 против напуштања

тема: "Превенција напуштања деце, подстицај за старатељство и усвајање "

социјална реклама 2013 против напуштања

тема: "Превенција напуштања деце, подстицај за старатељство и усвајање "

социјална реклама 2013 против напуштања

тема: "Превенција напуштања деце, подстицај за старатељство и усвајање "