Санкт-Петербург социјална реклама 2013 Антипропоганда злоупотреба алкохола

Социјална реклама против алкохола Ст Петерсбург 2013

тема: «Антипропаганда злоупотребления алкоголем»

Социјална реклама против алкохола Ст Петерсбург 2013

Социјална реклама против алкохола Ст Петерсбург 2013