+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Chính sách bảo mật

g. Санкт-Петербург «27» июня 2017 g.

 

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này (hơn nữa - Chính sách bảo mật) Nó áp dụng cho tất cả các thông tin, kotoruju trang web INSAJT ', nằm trên tên miền, có thể nhận được tài khoản khi sử dụng trang web, chương trình và các sản phẩm trang web.

1. Giải thích từ ngữ

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. "Quản lý trang web" - người có thẩm quyền về quản lý trang web, đại diện cho các "INSIGHT", tổ chức và (hoặc) thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân, và xác định các mục tiêu của xử lý dữ liệu cá nhân, các thành phần của dữ liệu cá nhân, được xử lý, hành động (hoạt động), cam kết với dữ liệu cá nhân.

1.1.2. "Dữ liệu cá nhân" - bất cứ thông tin, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một đặc biệt, hoặc người tự nhiên mang tính chất (chủ đề của dữ liệu cá nhân).

1.1.3. "Chế biến các dữ liệu cá nhân" - bất kỳ hành động (hoạt động) hoặc một tập hợp các hành động (hoạt động), cam kết với việc sử dụng tự động hóa hoặc không có việc sử dụng các phương tiện đó với dữ liệu cá nhân, bao gồm cả bộ sưu tập, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Пользователь сайта (далее ‑ Пользователь)» – лицо, có quyền truy cập vào các trang web, thông qua Internet và sử dụng các trang web.

1.1.6. «Bánh quy» - một mảnh nhỏ của dữ liệu, gửi bởi một máy chủ web và được lưu trữ trên máy tính của bạn, mà là một khách hàng web hoặc trình duyệt web sẽ gửi mỗi lần máy chủ web trong HTTP yêu cầu khi bạn cố gắng để mở một trang của trang web tương ứng.

1.1.7. «IP-address" - một địa chỉ mạng duy nhất của một nút trong một mạng máy tính, xây dựng trên IP.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «ИНСАЙТ». Website không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các trang web của bên thứ ba, nơi người dùng có thể đi đến các liên kết, có sẵn trực tuyến.

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, được cung cấp bởi người dùng của trang web.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, Người sử dụng quy định rằng theo yêu cầu của vị trí quản lý khi đăng ký trực tuyến hoặc khi đặt hàng đối với hàng hóa mua.

3.2. dữ liệu cá nhân, phép xử lý trong khuôn khổ chính sách bảo mật, Nó cung cấp cho người sử dụng bằng cách điền vào mẫu đăng ký trực tuyến theo hình thức ứng dụng và bao gồm các thông tin sau:

3.2.1. tên, tên, User name đầu tiên;

3.2.2. liên lạc điện thoại tài khoản;

3.2.3. Địa chỉ email (email);

3.2.4. địa chỉ giao hàng;

3.2.5. cư trú tài khoản.

3.3.1. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем.

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. và 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:

4.1.1. Идентификации Пользователя, для оформления заказа и (hoặc) заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом с компанией «ИНСАЙТ».

4.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, yêu cầu, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.

4.1.3. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.

4.1.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.

4.1.5. Уведомления Пользователя Сайта о состоянии Заказа.

4.1.6. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем.

4.1.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.

4.1.8. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта или от имени партнеров.

4.1.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, đặc biệt, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте «ИНСАЙТ», включая доставку Товара.

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4. Trong trường hợp mất hoặc tiết lộ thông tin cá nhân Các thông báo cho quản lý người dùng về sự mất mát hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

5.5. Quản trị trang web có các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng chống truy cập trái phép hoặc do tai nạn, phá hoại, thay đổi, chặn, bản sao, lan rộng, cũng như các hành động bất hợp pháp khác của các bên thứ ba.

5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Пользователь обязан:

6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.

6.1.2. Обновить, để bổ sung các thông tin được cung cấp trên các dữ liệu cá nhân trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin này.

6.2. quản lý trang web được yêu cầu:

6.2.1. Sử dụng thông tin chỉ duy nhất cho mục đích, đề cập trong mục. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. Cung cấp lưu trữ thông tin bí mật trong bí mật, không được tiết lộ, nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của người dùng, và không để bán, trao đổi, công bố, hoặc việc tiết lộ bất kỳ cách nào khác có thể để truyền tải dữ liệu cá nhân của người dùng, trừ pp. 5.2. và 5.3. Chính sách bảo mật này.

6.2.3. Biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của căn cứ tài khoản để các thủ tục, thường được sử dụng để bảo vệ loại thông tin này trong các hoạt động kinh doanh hiện tại.

6.2.4. Để thực hiện ngăn chặn các dữ liệu cá nhân, liên quan đến việc sử dụng thích hợp, sau khi yêu cầu hoặc theo yêu cầu của người dùng, hoặc người đại diện hợp pháp của mình hoặc cơ thể có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi của các đối tượng dữ liệu cá nhân trong một thời gian xác minh, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. và 7.2. Chính sách bảo mật này.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта Интернет-магазина и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Quản trị trang web có quyền thực hiện các thay đổi chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý của người dùng.

9.2. Chính sách bảo mật mới có hiệu lực kể từ ngày niêm yết của nó trên cửa hàng trực tuyến trang web, Trừ trường hợp được cung cấp bởi các phiên bản mới của Chính sách Bảo mật.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать через https://adinsight.ru/contacts

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу https://adinsight.ru/politics

 

27.06.2017