+7 964 362-30-50
hello@adinsight.ru

Декларация за поверителност

г. Санкт Петербург 27 юни 2017 г.

 

Тази политика за поверителност (по-долу - Политика за поверителност) валидна за цялата информация, кой сайт "INSIGHT", разположен на име на домейн, може да се запознаете с потребителя, докато използвате сайта, програми и продукти на сайта.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА УСЛОВИЯ

1.1. В тази Политика за поверителност се използват следните термини:

1.1.1. „Администрация на сайта“ - упълномощени служители да управляват сайта, действащ от името на INSIGHT, които организират и (или) извършва обработката на лични данни, а също така определя целите на обработката на лични данни, състав на личните данни, да се обработва, мерки (операции), ангажирани с лични данни.

1.1.2. „Лични данни“ - всякаква информация, пряко или косвено, или определено физическо лице (субект на личните данни).

1.1.3. „Обработка на лични данни“ - всяко действие (операция) или набор от действия (операции), ангажирани с използване на инструменти за автоматизация или без използване на такива инструменти с лични данни, включително колекция, рекорд, систематизиране, натрупване, съхранение, уточнение (актуализация, промяна), екстракция, използвайки, предаване (Разпространение, предоставяне на, достъп), обезличивание, блокирането, заличаване, унищожаване на лични данни.

1.1.4. „Поверителност на личните данни“ - изискване за Оператора или друго лице, което е получило достъп до лични данни, да спазва изискването да не допуска разпространението им без съгласието на субекта на личните данни или наличието на друго правно основание.

1.1.5. „Потребител на сайта (по-нататък - Потребител)"- лице, достъп до Сайта, чрез Интернет и използване на Сайта.

1.1.6. Бисквитки - малка част от данните, изпратени от уеб сървъра и съхранявани на компютъра на потребителя, който уеб клиентът или уеб браузърът изпраща на уеб сървъра всеки път в HTTP заявка, когато се опитва да отвори страницата на съответния сайт.

1.1.7. „IP адрес“ - уникален мрежов адрес на възел в компютърна мрежа, Вграден IP.

2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Използването от Потребителя на сайта означава приемане на настоящата Политика за поверителност и условията за обработка на личните данни на Потребителя.

2.2. В случай на несъгласие с условията на Политиката за поверителност, Потребителят трябва да спре да използва сайта.

2.3. Тази Политика за поверителност се отнася само за уебсайта INSITE.. Сайтът не контролира и не носи отговорност за сайтове на трети страни, към който потребителят може да кликне върху връзките, достъпна на място.

2.4. Администрацията на сайта не проверява точността на личните данни, предоставени от потребителя на сайта.

 

3. ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

 

3.1. Тази Политика за поверителност установява задълженията на Администрацията на сайта да не разкрива и гарантира режима за защита на поверителността на личните данни, които Потребителят предоставя по искане на Администрацията на Сайта при регистрация в сайта или при извършване на поръчка за закупуване на стоки.

3.2. Лични данни, упълномощен за обработка съгласно настоящата Декларация за поверителност, се предоставят от Потребителя чрез попълване на регистрационната форма на Сайта във формулярите за кандидатстване и включват следната информация:

3.2.1. фамилия, име, Потребителско име;

3.2.2. Номер за контакт на потребителя;

3.2.3. Имейл адрес (имейл);

3.2.4. Адрес за доставка на стоки;

3.2.5. Местожителство на потребителя.

3.3.1. Онлайн магазинът събира статистически данни за IP адресите на своите посетители. Тази информация се използва за идентифициране и решаване на технически проблеми..

3.4. Всяка друга лична информация, която не е посочена по-горе (използвани браузъри и операционни системи и т.н.) подлежат на безопасно съхранение и неразпространение, с изключение на случаите, предвидени в кл.. 5.2. и 5.3. от тази политика за поверителност.

4. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Администрацията на сайта може да използва личните данни на Потребителя за целите на:

4.1.1. Идентичност на потребителя, да направите поръчка и (или) сключване на договор за продажба на стоки от разстояние с фирма "INSIGHT".

4.1.2. Заведения с обратна връзка на потребителите, включително изпращане на известия, искания, относно използването на Сайта, предоставянето на услуги, обработка на заявки и приложения от Потребителя.

4.1.3. Определяне на местоположението на Потребителя за осигуряване на сигурност, предотвратяване на измами.

4.1.4. Потвърждения за достоверността и пълнотата на личните данни, предоставени от потребителя.

4.1.5. Известия на Потребителя на Сайта за състоянието на Поръчката.

4.1.6. Обработка и получаване на плащания, данъчно потвърждение или данъчни облекчения, плащане на спор, определяне на правото за получаване на кредитна линия от Потребителя.

4.1.7. Осигуряване на Потребителя на ефективна клиентска и техническа поддръжка в случай на проблеми, свързани с използването на Сайта.

4.1.8. Предоставяне на Потребителя с неговото съгласие, актуализации на продукта, специални оферти, информация за цените, бюлетин и друга информация от името на Сайта или от името на партньорите.

4.1.9. Изпълнение на промоционални дейности със съгласието на Потребителя.

 

5. НАЧИНИ И УСЛОВИЯ НА ЛИЧНОТО ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Обработката на личните данни на Потребителя се извършва без ограничение във времето., по всякакъв закон, включително в информационни системи за лични данни, използващи инструменти за автоматизация или без използване на такива инструменти.

5.2. Потребителят се съгласява, че администрацията на сайта има право да прехвърля лични данни на трети лица, по-специално, куриерски услуги, пощенски организации, телекомуникационни оператори, единствено с цел изпълнение на поръчката на Потребителя, издаден на уебсайта INSIGHT, включително доставка на стоки.

5.3. Личните данни на Потребителя могат да бъдат прехвърляни на упълномощени органи от държавната власт на Руската федерация само на основание и по начин, установени от законодателството на Руската федерация.

5.4. В случай на загуба или разкриване на лични данни, Администрацията на сайта информира Потребителя за загубата или разкриването на лични данни.

5.5. Администрацията на сайта предприема необходимите организационни и технически мерки за защита на личната информация на Потребителя от неоторизиран или случаен достъп, унищожаване, промени, блокирането, копиране, разпространяване, както и от други незаконни действия на трети страни.

5.6. Администрацията на сайта заедно с Потребителя предприема всички необходими мерки за предотвратяване на загуби или други негативни последици, причинени от загубата или разкриването на личните данни на Потребителя.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Потребителят се изисква:

6.1.1. Предоставете информация за личните данни, необходими за използване на Сайта.

6.1.2. Обновяване, допълнете предоставената информация относно личните данни в случай на промяна на тази информация.

6.2. Изисква се администриране на сайта:

6.2.1. Използвайте получената информация единствено за целите на, посочени в параграф. 4 от тази политика за поверителност.

6.2.2. Съхранявайте поверителна информация, да не се разкрива без предварително писмено разрешение на Потребителя, а също и да не се продава, обмен, издаване, или разкриване по други възможни начини на прехвърлените лични данни на Потребителя, с изключение на. 5.2. и 5.3. от тази политика за поверителност.

6.2.3. Вземете предпазни мерки за защита на поверителността на личните данни на Потребителя в съответствие с процедурата, често се използва за защита на този вид информация при съществуващи бизнес транзакции.

6.2.4. Блокиране на лични данни, свързани със съответния Потребител, от момента на обжалване или искане на Потребителя, или негов законен представител или упълномощен орган за защита правата на субектите на лични данни за периода на проверка, в случай на разкриване на неточни лични данни или незаконни действия.

7. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

7.1. Администрация сайта, неизпълнение, отговорни за загубите, възникнали от Потребителя във връзка с незаконното използване на лични данни, в съответствие със законодателството на Руската федерация, с изключение на случаите, предоставена от. 5.2., 5.3. и 7.2. от тази политика за поверителност.

7.2. В случай на загуба или разкриване на поверителна информация, администрацията на сайта не носи отговорност, ако тази поверителна информация:

7.2.1. Това стана обществено достояние преди загубата му или разкриване.

7.2.2. Тя е получена от трета страна преди получаването му от сайта на администрацията.

7.2.3. Тя е разкрита със съгласието на потребителя.

8. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

8.1. Преди да кандидатствате до съда за спорове, произтичащи от взаимоотношенията между потребителите на сайта онлайн магазина и администриране на сайта, е задължително да се декларира жалба (писмено предложение за доброволно уреждане).

8.2. твърди, че получателят на 30 календарни дни, считано от датата на получаване на искането, уведомява писмено заявителя за резултатите от разглеждането на иска.

8.3. Ако споразумението не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен до съдебния орган в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация.

8.4. Настоящото законодателство на Руската федерация се прилага към настоящата Политика за поверителност и отношенията между Потребителя и Администрацията на Сайта..

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1. Администриране на сайта си запазва правото да прави промени в настоящата Декларация за поверителност, без съгласието на потребителя.

9.2. Нова Декларация за поверителност влиза в сила от датата на публикуването й в онлайн магазина на сайта, освен ако не е предвидено друго в новата версия на Декларацията за поверителност.

9.3. Всички предложения или въпроси относно тази Политика за поверителност трябва да се докладват чрез HTTPS://adinsight.ru/contacts

9.4. Настоящата Политика за поверителност е достъпна на страницата на адрес HTTPS://adinsight.ru/politics

 

27.06.2017